ALGEMENE VOORWAARDEN

DCA Market Intelligence B.V.

1.         ALGEMENE BEPALINGEN

 

Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap DCA Market Intelligence B.V., hierna nader aan te duiden met “DMM”.

1.2       Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

2. voorwaarden voor abonnementen

3. voorwaarden voor advertenties

4. voorwaarden voor cursussen en trainingen

5. voorwaarden voor elektronische producten

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met DMM.

1.3       Door met DMM een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door DMM gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

 

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4       Alle door DMM gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van DMM of door feitelijke uitvoering door DMM komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden DMM slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door DMM zijn bevestigd c.q. feitelijk door DMM zijn uitgevoerd.

1.5       Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient DMM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens DMM in verzuim raakt.

1.6       Alle opgaven en/of vermeldingen door DMM met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, publicatiefrequentie, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door DMM uitdrukkelijk voorbehouden. DMM is te allen tijde gerechtigd om de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen.

 

Tarieven en prijzen

1.7       DMM is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van DMM een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.8       Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. DMM is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

 

Betaling

1.9       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van DMM binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.

1.10     Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.

1.11     Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen indicatief € 40,00 exclusief B.T.W.

1.12     DMM heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door DMM, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door DMM is ontvangen.

1.13     Alle geleverde producten blijven het eigendom van DMM tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij DMM ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

 

Ontbinding

1.14     DMM kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a)         de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b)         de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c)         de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door DMM hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d)         DMM de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan DMM bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

1.15     De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door DMM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij DMM en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van DMM mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van DMM en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

 

Geheimhouding

1.16     Alle door DMM aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van DMM, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

a)         strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;

b)         slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

 

Persoonsgegevens

1.17       DMM verwerkt (bedrijfs)gegevens voor de uitvoering van de

(abonnements)overeenkomsten en wanneer de betrokkene in het kader van dienstverlening contact heeft met DMM. Deze verwerking gebeurt altijd binnen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensverwerking, en het beleid hiervoor, kunt u vinden in onze Privacy Policy (http://www.boerenbusiness.nl/downloads/bestand/10878564/privacystatement-dmm)

  

 

Overmacht

1.18     Indien naar het redelijk oordeel van DMM als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door DMM zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19     Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door DMM naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20     Indien DMM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Aansprakelijkheid

1.21     De aansprakelijkheid van DMM, van de personeelsleden van DMM en van de personen voor wie DMM verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

a)         in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van DMM;

b)         indien DMM desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl DMM nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.22     Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen DMM en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DMM en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door DMM niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. DMM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23     De wederpartij vrijwaart DMM voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend  gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door DMM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24     Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door DMM doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van DMM te worden gebracht.

1.25     Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door DMM dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van DMM te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens DMM vervallen.

 

Naleving wet- en regelgeving

1.26     De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook

gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart DMM tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

Diversen

1.27     DMM is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van DMM of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van DMM. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met DMM bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. DMM zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.

1.28     DMM is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door DMM aangegeven moment. DMM zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de websites die door DMM worden beheerd en uitgegeven en verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan DMM te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

1.29     Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan DMM door te geven, Postbus 2298, 8203 AG Lelystad of per e-mail: salessupport@dca.nl.

1.30     Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van DMM zo goed mogelijk beschermt.

 

Geschillen en toepasselijk recht

1.31     Alle geschillen met betrekking tot de door DMM gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Midden Nederland, of – ter keuze van DMM indien zij een geschil aanhangig maakt – voor de bevoegde rechter te Lelystad. DMM is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Midden Nederland, en DMM legt het geschil voor aan de rechter te Midden Nederland, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat DMM zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 1.32    Op alle met DMM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2.         VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

 

Definitie

2.1       Abonnement: een overeenkomst waarbij DMM zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, hierna ook te noemen: ‘de abonnee’, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

 

Toepasselijkheid

2.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van DMM met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing.

 

Looptijd

2.3       Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van 12 maanden, of korter indien het abonnement tussentijds wordt afgesloten of dat er sprake is van een actie, te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en worden stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende abonnementsprijs, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand.

2.4       Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan DMM wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 25,00 betreft.

 

Prijzen en tarieven

2.5       De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3.         VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

3.1       Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij DMM zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

 

Toepasselijkheid

3.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van DMM met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

3.3       Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

3.4       Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

 

Advertentiecontracten

3.5       Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is DMM gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

 

Betaling

3.6       Indien en voor zover op Advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van DMM.

 

Korting

3.7       DMM verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde Advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat DMM de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. DMM zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van DMM een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door DMM met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertenties verschuldigde bedrag.

 

Weigering van Advertenties

3.8       Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van DMM, is DMM te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van DMM kan leiden. Deze bevoegdheid van DMM geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

 

Aanleveren materiaal

3.9       De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van DMM. Indien naar het oordeel van DMM het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

3.10     De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van DMM.

3.11     De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal DMM tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

3.12     DMM neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. DMM heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

3.13     In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

a)         indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;

b)         DMM heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 3.13 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien DMM hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;

c)         DMM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 3.13 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan DMM door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;

d)         de wederpartij vrijwaart DMM voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.         VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN EN TRAININGEN

 

Definities

4.1       Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met DMM onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan DMM een Opdracht heeft gegeven.

Opdracht: de overeenkomst waarbij een Opdrachtgever DMM opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Cursus, het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.

Cursus: een door DMM verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.

Deelnemer: een ieder die zich bij DMM aanmeldt of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Cursus.

Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus.

Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

 

Toepasselijkheid

4.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van DMM en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn de algemene bepalingen van toepassing.

4.3       Indien de Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van de Deelnemer, verplicht de Opdrachtgever zich jegens DMM deze voorwaarden bekend te maken en op te leggen. De Opdrachtgever vrijwaart DMM voor alle claims van de Deelnemer, als DMM jegens de Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze onderwijsvoorwaarden wegens schending van de Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

 

Prijzen

4.4       DMM is bevoegd om de prijzen van cursussen die langer dan 6 maanden duren tussentijds te herzien indien kostenstijgingen, al dan niet door middel van een bekendmaking van het Ministerie van Economische Zaken, daartoe naar het oordeel van DMM aanleiding geven. De Deelnemer zal tijdig van de prijsherziening schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden uitsluitend voor termijnen vallend ná het tijdstip waarop de prijsverhoging ingaat. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de Deelnemer, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden, die niet tevoren konden worden voorzien, kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan door DMM in haar offerte is opgegeven. In dat geval heeft DMM het recht de cursusprijs uitsluitend naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever ontvangt hiervan tijdig schriftelijk bericht.

 

Juistheid van opgegeven informatie

4.5       Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van DMM, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

4.6       Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door DMM vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

 

Levering

4.7       DMM is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DMM en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

4.8       Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

 

Toelating lessen

4.9       DMM behoudt zich het recht voor Deelnemers aan de hand van haar telkens bekend te maken toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een Cursus toe te laten. Toelating houdt van de zijde van DMM geen enkele garantie in, dat de Deelnemer de Cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

4.10     DMM heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de Cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

4.11     Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. DMM is niet gehouden lessen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

4.12     De Opdrachtgever verplicht zich door DMM ingeschakelde medewerker(s) die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van de Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient DMM, althans de met de uitvoering van de Opdracht belaste medewerker(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die de Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

 

Overmacht

4.13     In aanvulling op artikel 1 lid 18 t/m 20 hiervoor wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop DMM redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een Cursus wordt verhinderd.

4.14     Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal DMM een andere tijd of dag voor het houden van deze les trachten vast te stellen, dan wel het gehele lesprogramma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een Cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft DMM het recht de Cursus schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

4.15     Door de Deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door DMM in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 25% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door DMM reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 25% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

 

Aansprakelijkheid

4.16     In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor, is DMM niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door DMM samengestelde Onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal DMM voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

 

Intellectuele eigendomsrechten

4.17     Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal DMM tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

4.18     DMM verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal DMM niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan DMM ter beschikking gestelde gegevens zal DMM vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.19     Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door DMM vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij DMM, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. DMM zal in het cursusmateriaal als auteursrechthebbende worden vermeld op de navolgende wijze: (c) [jaartal], DCA Market Intelligence B.V., alle rechten voorbehouden.

4.20     Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door DMM vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DMM niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, op welke wijze dan ook, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of elektronisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

4.21     DMM stelt geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking. DMM kan hierop naar haar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

 

Annulering

4.22     Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft DMM altijd het recht een Cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.23     Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

a)         in company: Tenzij een Cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Cursus of het Onderwijsmateriaal in welk geval artikel 4 lid 24 van toepassing is, kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd;

b)         open: Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.

4.24     Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

5.         VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

 

Definities

5.1       Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door DMM;

Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie DMM een Licentieovereenkomst heeft gesloten;

Licentie: het door DMM krachtens een Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;

Elektronisch Product: databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven waaronder periodieke uitgaven, e-learning modules en elektronische leergangen, applicaties (apps), internetdiensten, websites, inclusief computerprogrammatuur en inclusief online updates, op elektronische drager of via elektronische weg door DMM aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

 

Toepasselijkheid

5.2       Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van DMM met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing. Indien een Elektronisch Product ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Abonnement, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Abonnementen van toepassing.

 

Particuliere Licenties

5.3       Indien de Licentie wordt afgenomen onder een Abonnement door een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan omvat deze uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

een en ander uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer, en voor zover

(a)       dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product,

(b)       hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van DMM dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en

(c)       voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

5.4       Gedurende de looptijd van het Abonnement mag Licentienemer elke nieuwe versie van het Elektronisch Product downloaden in overeenstemming met artikel 5 lid 3 hiervoor, en mag Licentienemer voor onbepaalde tijd gebruik blijven maken van dergelijke eerdere versies in overeenstemming met deze voorwaarden. Bij het verschijnen van de opvolgende versie van het Elektronisch Product vervalt de toegang tot de voorgaande versie van het Elektronisch Product, tenzij Licentienemer deze voorgaande versie heeft gedownload.

 

Zakelijke Licenties

5.5       Indien de Licentie wordt afgenomen door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is gebruik van het Elektronische Product uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s). Een dergelijke Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

een en ander uitsluitend

(a)       ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Licentienemer;

(b)       voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product;

(c)       voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van DMM dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht;

(d)       voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

5.6       DMM is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en één jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. DMM zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van DMM Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het niet-gelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan. Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is DMM gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval DMM niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door DMM in het kader van dit artikel 5 lid 6 verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van DMM onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van DMM en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.

 

Algemene bepalingen betreffende Licenties

5.7       DMM verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van DMM met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

5.8       De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

5.9       Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DMM worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMM.

5.10     Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

5.11     Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.

5.12     Indien DMM door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van DMM. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.

5.13     Afhankelijk van het Elektronische Product kunnen updates een wezenlijk en onmisbaar onderdeel zijn van het Elektronische Product dat Licentienemer afneemt. Indien Licentienemer geen gebruik maakt van deze updates, dan kan DMM niet instaan voor een juiste en volledige werking van het Elektronische Product en DMM aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Licentienemer kan zichzelf informeren over updates door regelmatig de online updatecheck in het programma te gebruiken of een nader door DMM aan te geven website te raadplegen.

 

Aflevering en nieuwe versies

5.14     Het Elektronische Product wordt aan Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. DMM is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een Abonnement ontvangt Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

 

Duur Licentie

5.15     Wanneer een Licentie wordt verleend als onderdeel van een Abonnement, dan wordt de Licentie voor de duur van dat Abonnement verleend.

5.16     Tenzij partijen anders overeenkomen geldt het volgende ten aanzien van de duur van de Licentie. Indien de Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd dan kan deze door DMM of Licentienemer tegen de eerste dag van elke maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden. Indien de Licentie wordt verleend voor bepaalde tijd dan wordt deze verleend voor de duur van één jaar, en wordt deze stilzwijgend verlengd met steeds één jaar, tenzij deze door DMM of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de dan geldende duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.17     Opzegging van een Licentie dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een Licentie wordt verleend tegen een eenmalige vergoeding dan is, in afwijking van het voorgaande, de Licentie niet tussentijds opzegbaar door DMM of door Licentienemer.

5.18     Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in.

 

Helpdesk

5.19     Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn tegen telefoonkosten gebruik te maken van de helpdesk van DMM. Op DMM rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden. Met betrekking tot alle handelingen die de helpdesk van DMM in dat kader verricht, inclusief maar niet beperkt tot het ‘overnemen van het scherm’ van (een medewerk(st)er van) Licentienemer of het bewerken van een door Licentienemer aan de helpdesk toegezonden database, is de aansprakelijkheid van DMM volledig uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van DMM. Door in dit kader werkzaamheden uit te voeren neemt DMM geen verplichtingen op zich die niet reeds op basis van de bestaande contractuele afspraken op alle door DMM beheerde en uitgegeven websites rusten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

5.20     De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij DMM en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Licentienemer mag de inhoud van de Elektronische Producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Licentienemer niet toegestaan om informatie verkregen uit de Elektronische Producten op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

 

Beschikbaarheid en garantie

5.21     DMM zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door DMM aan Licentienemer. DMM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.

5.22     In geval van Elektronische Producten die op een elektronische drager of via elektronische weg door DMM aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld om te downloaden op eigen apparaten, garandeert DMM uitsluitend dat het Elektronische Product gedurende negentig (90) dagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door DMM ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal DMM, naar haar keuze, ofwel het Elektronische Product herstellen, ofwel het gebrek herstellen in een volgende versie (update), ofwel het Elektronische Product terugnemen, waarbij Licentienemer pro rata recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die

(a)       veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Licentieovereenkomst door Licentienemer;

(b)       niet reproduceerbaar zijn;

(c)       veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerken en telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van het Elektronische Product;

(d)       aan Licentienemer zijn toe te rekenen.

5.23     De verwerking van de gegevens middels de Elektronische Producten en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. DMM noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Elektronische Producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DMM c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Elektronische Producten aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de Elektronische Producten worden geplaatst is DMM niet verantwoordelijk, maar zijn enkel die derden zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Licentienemer dient altijd door Licentienemer op juistheid te worden geverifieerd. DMM is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Elektronische Producten voor Licentienemer.

 

Opschorting en (tussentijds) beëindigen van de Licentie

5.24     Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 lid 15 t/m 17 hiervoor, behoudt DMM zich het recht voor om, indien Licentienemer op enigerlei wijze handelt in strijd met de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, het Abonnement of de toegang tot het Elektronisch Product van Licentienemer op te schorten voor zo lang dit handelen voortduurt. DMM is niet gehouden om reeds betaalde Licentievergoedingen voor deze duur (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

5.25     Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 lid 15 t/m 17 hiervoor, is DMM gerechtigd om, indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van DMM, de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van DMM op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is DMM niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

Algemene voorwaarden DCA Market Intelligence B.V.

Handelsregister Gooi-, Eem- en Flevoland 52.863.778

Juli 2016